Podmienky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – kontaktný formulár
Prevádzkovateľ: IMODENT, s.r.o.
Nábrežie A. Hlinku 28
Hlohovec 92001
Telefón: 421 33 7301122; 421 905 556454,
Email: mudrmoravcik@gmail.com
Zodpovedná osoba: Nie je určená vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ uvedenú povinnosť nemá.
Účel a právny základ spracúvania:
Údaje poskytnuté dotknutou osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa sú spracúvané na účel evidencie a vybavenia žiadosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas podľa Čl. 6 ods. 1 písm.
a) nariadenia č. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) vyjadrený zaškrtnutím políčka.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa
dotknutou osobou poskytli, najneskôr do jedného roku odo dňa ich poskytnutia.
Práva dotknutej osoby:
1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 nariadenia,
2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 nariadenia,
3. právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 nariadenia,
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 nariadenia,
5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 nariadenia,
6. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založených na súhlase pred jeho odvolaním.
7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 nariadenia - Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ďalšie informácie: Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou, bez splnenia ktorej nie je možné riadne vybaviť podanie dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Prevádzkovateľ nespracúva poskytnuté osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané a neposkytuje žiadne osobné alebo iné údaje tretím stranám.